Bohyně Kálí, goddess Kali a Marcela

Gabriel
Archanděl Gabriel nosí korunu archandělů. Je andělem zvěstování, jenž nás spojuje svým sněhobílým světlem s nebeskou milostí. Archanděl Gabriel je ten z archandělů, jehož vliv na Zemi v poslední době neustále roste. Gabrielova účast na zvýšení frekvence pozemské úrovně zdaleka není nepodstatná. I archandělé se stále vyvíjejí a umožňují tím lidstvu dostat se na vyšší úrověň bytí. Gabriel právě stoupá na úroveň Elohim a spojuje se s paprskem milosti. Elohim milosti je proto aspektem archanděla Gabriela. Lidé, kteří pracují na svém světelném těle, neboť chtějí na Zemi zastávat určitou službu, jsou ochraňováni právě Gabrielem, aby dokázali projít všemi zkouškami a zkušenostmi transformace. Milost je darem Nebes, abychom přestáli obtížné doby změny a vzestupu duše a abychom si vzpomněli, že někdo stojí po našem boku, abychom nalezli cestu domů. Kdo uvěří v milost, pro toho bude celý proces snazší. Milost je láska a důvěra. V milosti se spojují všechny dokonalé věci Nebes. Bez milosti by nebylo žádného odpuštění a tím by nebyl možný ani vzestup duše. Milost nás osvobozuje od karmy a zbavuje nás destruktivních energií. Když otevíráme své srdce nebeské milosti, mohou se odehrát skutečné zázraky a všechny problémy se vyřeší levou zadní. Díky milosti dokážeme odpustit sami sobě, neboť pochopíme, že v milosti boží nenese nikdo žádnou vinu. Vina totiž patří ke hře karmy a rozpouští se, jakmile se opět spojíme s všeobjímajícím duchem, s duší všehomíru. Zastaralý obraz trestajícího Boha se začíná měnit. Není opravdový. Bůh je milostí a láskou a chtěl by nás požehnat všemi nebeskými dary.
Říká:
„Jsem zde, abych vedl ty, kteří chtějí řešit potřeby společnosti. Takto pomáhám již dlouho a v průběhu času se toho změnilo jen málo, ponecháme-li stranou technologické výdobytky. V jiných oblastech, jako je umění a řečnictví, je vše nadále stejné, a tak propůjčuji sílu lidem, kteří touží po změně a užitečnosti. Dovolte mi, abych otevřel dveře příležitosti pro ty mezi vámi, kteří slyší výzvu svého srdce ke konání, hře a tvorbě v širším měřítku.“

Casino Spiele

Bohyně Kálí
Kálí je hinduistický aspekt Dévi, která je nejvyšší bohyní. Kálí je bohyní končících cyklů, smrti a přeměny energie, která se zbavuje starého a přichází s novým. Někteří lidé se cítí být ohro­ženi její zdánlivě ničivou silou, ve skutečnosti je však láskyplnou energií, která nám pomáhá se osvobodit od strachu. Ničí pouze to, co by nás mohlo udržovat v otroctví nebo co by mohlo zpo­malit naše božské poslání či nás od něho odvrátit, stejně jako milující matka odnímá dětem nebezpečné předměty.
Kálí je osobností s vysokou energií, nabitá žena, která má jas­né poslání. Má nedočkavou povahu umělce jako matka, která nutí své děti k jednání a která ví, co je třeba udělat, a nemá čas se o to přít. Říká: „Mé vášně jsou pro některé lidi příliš silné, a proto o mně hovoří jako o stříbrné běsnící bouři. Tvrdí o mně, že jsem nevypočitatelná, náladová a zlostná. Ano, má vášeň je ostrá a přímočará.
Říkám, „jestli nejste ochotní mně pomoci nebo si nechcete nechat po­moci ode mě, pak mi jděte z cesty.‘ Když mě přivoláte, buďte připrave­ni na bezuzdnou akci. Můžete mít pocit, že vás rychle někam tlačím, a může vám to připadat nebezpečné. Ujišťuji vás však, že vám pomáhám projít otevřenými dveřmi, aby se z vás staly hvězdné bytosti. Máme (s tímto úkolem) ještě hodně práce a otálení není na místě.
Neváhejte, nezdržujte, nebojte se změn, které vždy doprovázejí jedná­ní a pohyb vpřed. Nebojte se špatných rozhodnutí, spíše se bojte života v nerozhodnosti, jsem Kálí s cílevědomým zaměřením, smíšeným s di­vokou vášní a důkladným zájmem o mnoho záležitostí.“
Velká kosmická mocnost Kálí představuje ve věčnosti princip duchovního vývoje. Její kosmické činy jsou zamýšleny jako podpora dosažení stavu blaženosti, vyplývajícího z postupného odhalování všech božských možností v časové posloupnosti. Je nejvyšší tajuplnou mocností času, která současně pomáhá upřímným a oddaným hledajícím čas transcendovat.
V tantrickém panteonu je Kálí zmiňována jako první z deseti Velkých kosmických mocností, jelikož právě ona je určitým způsobem tou, která „roztáčí kolo vesmírného času“. Současně také ale čas (v Sanskrtu Kala) při konci projeveného světa všechna universa tří úrovní stvoření (hmotný, astrální i kauzální vesmír) pohlcuje. Velká kosmická mocnost Kálí nakonec vždy pozře čas samotný, což je Kala, a to je hlavní důvod proč je Kálí chápána jako prapůvodní příčina stvoření i zániku vesmíru.

Známý tantrický spis Nirvanatantra spojuje Kálí s Brahmou (Nejvyšším), jelikož reprezentuje jak samotnou existenci, tak projevené nekonečné vědomí. Toto spojení umožnilo uctívání Kálí jak z hlediska metafyzikální abstraktní perspektivy, tak z perspektivy mnohem více konkrétní, která v sobě zahrnuje určité specifické atributy (funkce, charakteristiky a vlastnosti).
Jedna z nejdůležitějších podob, ve kterých lze Kálí uctívat, je bohyně Durga, která porazila démona Mahishashůru. Tento démon představuje v hindské duchovnosti temné síly. Pro toho, kdo uctívá Boha v aspektu Božské Matky, je Durga jedinou podobou, která ničí na světě veškeré zlo v bezpočtu jeho démonických a satanických aspektech. Hindská mytologie popisuje, jak bohyně porazila démony a jejich krále – Mahishashůru, a zachránila tak bohy ze zajetí a znovu nastolila ve vesmíru božský řád. Duchovní význam tohoto mýtu je ten, že každý člověk v sobě chová jak zlo, tak dobro a tyto energie proti sobě neustále bojují o nadvládu.
Marie Magdalena
Marie Magdaléna, Marie Magdalská, Máří Magdaléna, Maria Magdaléna, Magdala, Marie z Magdaly či Mariam Magdalio – tak i jinak je nazývána jedna z nejpozoruhodnějších a nejtajemnějších žen z blízkosti Ježíše.

iGaming Jobs Malta

Svatá Marie Magdalská je tedy spíše než příkladem kajícího života vzorem života plně zasvěceného toužebnému hledání Pána. Ačkoli Ježíše viděla umírat potupnou smrtí, ačkoli pocítila tíhu velkého kamene, jenž uzavřel jeho hrob, přesto po něm tato žena nepřestala toužit a hledat jej. Ukazuje tak, jak skutečná láska nezná pokoje a nikdy se neunaví, neboť se nejedná o obyčejný přirozený cit, nýbrž o lásku, kterou sám Kristus vlévá do srdce svých věřících, když si je jako první zamiloval a položil za ně svůj život. Je to stále stejná Boží láska – Duch svatý.
Marie Magdaléna byla počestná a osvícená žena z nejvyšších společenských kruhů. Stála u nejdůležitějších momentů Ježíšova života, putovala se skupinou jeho učedníků a podporovala je i materiálně. Právě jí prý Ježíš předával tu nejpodstatnější část svého učení a žili spolu jako muž a žena.
Podle jednoho pradávného kacířského učení, které se nepodařilo vymýtit ani křižáckými výpravami, byli Ježíš a Marie Magdalena manželé. Ač pro tuto teorii neexistují žádné doklady, zanechala své otisky na místech, kde s nimi katolická církev nic nezmohla: ve zkazkách, umění a literatuře evropských národů. ObrazekMagdalen Starbird je katolická teoložka, která se specializovala na medievalistiku, lingvistiku a biblistiku. Pustila se do pečlivého studia, aby tuto herezi vyvrátila, až se posléze stala její oddanou zastánkyní. V předmluvě ke své knize The Woman with the Alabaster Jar (Žena s alabastrovým džbánkem) píše: “ Po léta jsem měla neurčitý pocit, že v mém světě je něco radikálně špatného, že v naší kultuře se ženskostí příliš dlouho pohrdalo a devalvovala se. Až teprve roku 1985 jsem se setkala s dokumentovaným důkazem devastujícího zlomu v příběhu křesťanství.“

Blanka z Valois
O životě středověkých královen nevíme mnohé. Jejich životní osudy rekonstruujeme z torzovitých pramenů, ze zmínek kronik a ze zlomků listin. O životě Blanky z Valois, první manželky Karla IV., nelze sice říci moc, ale oproti jejím současnicím poměrně dost. Její osudy však nejsou oddělitelné od osudů jejího manžela. Již první zmínka o její osobě je spjatá s Karlem IV., jak se dozvídáme z jeho vlastního životopisu Vita Caroli Quarti: „Léta od vtělení Páně tisícího třístého dvacátého třetího, poslal mne řečený již můj otec k jmenovanému králi Francie, když jsem byl v sedmém roce svého chlapectví; i dal mne onen Francouzská král od biskupa biřmovat a dal mi stejné jméno, jako on měl, totiž Karel. I dal mi za manželku dceru Karla, svého strýce, jménem Markéta, zvanou Blanka.“ V podobném duchu nás informuje i Zbraslavská kronika: „Osmiletému chlapci byla zasnoubena dívka jménem Blanka, sestra francouzského krále Filipa, z rodu královského.“

Sedmiletá nevěsta z rodu Valois byla pokřtěná jako Markéta, ovšem říkali jí Blanche. Údajně pro její světlé vlasy. O jejím dětství ve Francii nevíme příliš. Lze předpokládat, že se jí dostalo výchovy obvyklé pro urozené dívky – vybrané chování, ruční práce, tanec, jízda na koni, případně cizí jazyky. O její případné gramotnosti však nejsme informováni.

Další informace lze dohledat až k roku 1330. Karel IV. ve vlastním životopise Vita Caroli poznamenává, že „…vrátil mne král i s mou manželkou, svou sestrou Blankou, mému otci Janovi, králi českému, do města Lucemburku.“ Tři roky žila Blanka z Valois v Lucemburku, zatímco její manžel strávil tuto dobu v severní Itálii, kde podporoval zájmy svého otce Jana Lucemburského v tzv. italské signorii. Tento lucemburský zájem o ovládnutí severoitalských oblastí, například města Brescia, Bergamo, Parma, Cremona, Pavie, Reggio a Modena, a v Toskánsku pak Lucca se nesetkal s trvalejším úspěchem.

V roce 1334 se následník trůnu Karel vrátil do Čech. Ve svém vlastním životopise sugestivně popisuje, jak nalezl království zpustošené, vesnice vypálené, Pražský hrad neobyvatelný. Avšak též poznamenává, že „… v té době jsme poslali pro svou manželku, ježto byla dosud v Lucembursku. Ta pak přišedši měla po roce prvorozenou dceru Markétu. V těch dobách dal nám náš otec markrabství moravské, a toho titulu jsme užívali.“ Ještě předtím, než se Karel i se svou manželkou odebrali na Moravu, stal se příjezd Blanky významnou událostí, jak poznamenal i zbraslavský kronikář Petr Žitavský: „Toho roku dne 12. června v neděli ve večerní době byla paní Blanka, manželka Karla, dědice království Českého, markraběte moravského, když přicházela z Francie slavně a velkolepě uvítána od duchovenstva i veškerého lidu pražského a její obydlí bylo na ten čas na Pražském hradě.“

Avšak po měsíci odešla značná část Blančiny družiny zpět do Francie. Proč tomu tak bylo, zůstává otázkou, můžeme však uvažovat, že se jednalo o pragmatický krok, jehož cílem bylo minimalizovat spory mezi dvořany nejrůznějších národností. Pokud bychom měli přihlédnout k výpovědní hodnotě dobových kronik, dozvíme se, že Blanka „… sličným zjevem a krásou svou se zajisté zalíbila v očích všech a doufám, že se ještě zalíbí ctnostmi; přinesla s sebou ženský šat podle obyčeje svého národa a přivezla nemalou výbavu podle stavu své důstojnosti, jak vyžaduje dům královský.“ Takto nás zpravuje Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice, a dikce jiných kronikářů je podobná.

Online Casino Ohne Einzahlung 2018

Podle dostupných zpráv bylo manželství Karla IV. a Blanky z Valois šťastné. Ze svazku vzešly dvě dcery. Starší Markéta a mladší Kateřina.
Významným mezníkem v životě Karla (IV.) i Blanky z Valois byla korunovace na českého krále a českou královnu v roce 1347. Slavnost se odehrála 2. září ve Svatovítské bazilice na Pražském hradě. Karel přikázal k této korunovaci zhotovit Svatováclavskou korunu, a též nechal sepsat korunovační řád českých králů a královen Ordo ad coronandum regem Boemorum.
O životě Blanky z Valois opravdu nevíme mnoho. Veškeré informace, které se nám zachovaly, jsou spjaty s činy jejího manžela. Lze však konstatovat, že se jednalo o jednu z prvních českých královen, která nepocházela z německých či polských oblastí. Její francouzský původ přenesl sňatkovou politiku českých králů ještě do vyšších sfér.

Marcela
Charakteristika
Praktické jméno Marcela má v sobě nádech extravagance. Nese v sobě také bohatou historii a silný původ související s bojovností, bojovnou povahou a bojovným duchem.

Odvozeniny a varianty
Ženské křestní jméno Marcela bylo ve staročeštině archaicky užíváno také jako Marcelína. Mužskou alternativou jména je Marcel. Domácky se jméno užívá jako Marci, Marca, Máca, Marcelka, Marcelinka, Marcelinda, Marcina, Marcinka apod. Jméno Marcela se vyskytuje i ve slovenštině a srbochorvatštině. Jméno zná i polština, ve které se užívá jako Marcelina. Anglická podoba jména je Marcella, stejně tak i italská a maďarská. Německými verzemi jména jsou Marcella, také Marzella či Marcellina. Francouzština jméno užívá jako Marcella a Marcelle, španělština jako Marcelina. Rusové jméno znají jako Marcellina, také Marcelija nebo Markellina.
Původ a význam jména
Ženské křestní jméno Marcela pochází z latiny, stejně tak i jeho mužský protějšek Marcel. Údajně bylo odvozeno z římského jména Marcus, resp. jeho zdrobnělé podoby Marcellus. Jména se vyvinula od římského boha války, nazývaný Mars. Přeneseně se tak vykládají jako „bojovník”, resp. „bojovnice”, příp. „malý bojovník/bojovnice”. V doslovném překladu jméno Marcela znamená „zasvěcená bohu války”, „zasvěcená Martovi”.

casino seo